Esta entrada también está disponible en: Spanish

EXCEL·LENT SERVEI 

D’ADVOCATS A BARCELONA

 

 

 

Demandes interposades

Sentències favorables

Contacti amb Vàlua Advocats

 

LES NOSTRES ÀREES D’ACTUACIÓ

Com a advocats especialistes en dret laboral parlem del dret del treball, el contracte i la seva extinció.

Hem de tenir en compte que la reforma de la Llei laboral del 2012, va introduir en el dret laboral importants canvis que han afectat molt el dret dels treballadors, s’han limitat bastants drets, s’ha dotant a l’empresa de mitjans per poder reestructurar les plantilles en processos de crisis econòmiques a través dels processos d’ERO i més recentment s’han modificat els contractes de treball.

És important saber que el contracte de treball, pot modificar el dret dispositiu, o millorar els mínims legals, però no pot empitjorar-ni contenir clàusules contràries al dret, és a dir, el contracte de treball pot contenir clàusules més beneficioses, però no empitjorar el que estableixi la llei.

La tendència del legislador actual ve sent regular de manera més detallada totes aquelles professions que abans no tenien cap regulació o ho feien de manera poc precisa, com és el clar exemple dels empleats de la llar, amb la finalitat d’anar assimilant poc a poc aquest règim al del treballador comú.

L’extinció contractual, que pot consisitir en un acomiadament o en l’arribada a terme del termini fixat, sol ser una de les qüestions més problemàtiques del dret laboral, ja que s’han de tenir en compte altres elements com la plantilla existent, els acomiadaments realitzats amb anterioritat, la suficient motivació de les causes de l’acomiadament, així com altres elements per saber si l’acomiadament realitzat s’ajusta a legalitat.

Aquests punts solen generar grans conflictes entre empresa i treballador. Per això és important consultar ràpidament un especialista en la matèria, ja que moltes vegades aquestes demandes disposen d’un termini molt limitat per poder exercitar-les i de no fer-ho es venç el termini per poder demanar.

En aquesta oportunitat volem parlar sobre un dels drets més importants per a tothom; el dret de família. La raó de la seva importància es basa en el fet que es tracta d’una sèrie de normes que regulen la constitució, organització, així com la dissolució de la família com a entitat grupal tant en els aspectes personals com patrimonials.

Les principals característiques del dret de família inclouen el fet que les seves normes jurídiques són de caràcter públic, a més que les sentències en matèria processal familiar es consideren com a sentències formals, és a dir, no arriben al caràcter de cosa jutjada, pel que són sentències revisables després d’un moment donat.

Una altra de les característiques del dret de família té a veure amb que l’autonomia de la voluntat és restringida. En altres paraules, no es pot eliminar o modificar una relació de caràcter interpersonal de la família sense l’absència d’un jutge, a diferència del que passa amb el dret civil. A més d’això, les normes del dret de família són per regular la comunitat familiar exclusivament.

Ara toca el torn de parlar del dret d’estrangeria, el qual regula les lleis que s’apliquen a les persones que no compten amb nacionalitat espanyola i que planegen entrar, romandre o quedar-se a viure a Espanya de forma permanent. En aquest punt és important esmentar que quan es parla d’estrangers, no es considera com a tals a aquelles persones que tenen la ciutadania d’un Estats membre de la UE.

En altres paraules, el dret d’estrangeria no s’aplica a ciutadans dels països que siguin membres de la Unió Europea.

Probablement l’aspecte més destacat dins d’aquest tipus de dret té a veure amb que cap estranger té dret a entrar lliurement al país que vulgui, ja que és l’Estat qui s’encarrega de regular aquesta entrada.

És també l’Estat qui s’encarrega de negar, així com gestionar els requisits de l’entrada com a turista, els visats o el passaport, les quotes d’entrada i la regulació massiva de persones que es troben en una situació d’irregularitat. Podem dir que el dret d’estrangeria és bàsicament un dret administratiu.

Si bé el dret d’estrangeria no permet com estranger, entrar lliurement al país escollit, l’Estat encara ha de garantir drets fonamentals de l’individu com el cas del dret a la vida i a la integritat física, així com a una detenció no arbitrària, a la no-discriminació, a una tutela judicial efectiva i també als drets relatius a les relacions patern filials incloent el dret a la pensió alimentària i els règims de visites, entre d’altres.

Ha arribat el moment de parlar del dret civil i la seva regulació.

El primer que anem a indicar és que aquest dret té a veure amb un conjunt de normes, les quals tenen com a objectiu regular les relacions personals o patrimonials.

Ara bé, aquestes relacions poden ser voluntàries o forçoses, així com físiques, jurídiques, privades o públiques.

A causa de que totes les persones són considerades com a individus amb drets, el dret civil s’encarrega a grans trets de regular les relacions existents entre els individus i l’estat.

Dins del dret civil podem trobar diverses normes o pautes que inclouen per exemple el dret de les persones, el qual regula de principi a fi, a les persones naturals, així com la seva capacitat jurídica, la seva nacionalitat, etc. Quan les persones no tenen una capacitat jurídica suficient, es consideren incapacitades i mitjançant un procés d’incapacitació judicial (procés civil especial) en què entrarà en joc figures com el tutor o el curador, es regula com aquesta persona durà a terme les activitats més primàries de la seva vida, tenint en compte que a aquesta persona se li va a privar del poder de disposició dels seus béns, i jurídicament la majoria dels actes de lliure disposició, no gaudissin de validesa.

Així mateix, el dret civil també regula el dret de les obligacions i contractes, que en aquest cas permeten controlar els actes, així com els negocis jurídics, a més de les conseqüències que es vinculen amb els mateixos. En aquesta secció s’inclouran tot tipus de contractes, com ara contractes de lloguer d’habitatge, contracte de lloguer de negoci, contracte d’habitatge de temporada, regulació de les comunitats de propietaris, compra-venda d’immobles, regula els drets d’arrendador i de arrendatari, desnonaments, etc.

El dret civil també advoca pel dret de coses, és a dir, es refereix als béns o al patrimoni d’una persona a partir del control dels seus drets reals i la seva relació jurídica amb aquests objectes que posseeix.

S’encarrega del dret de successions, és a dir quan una persona mor, regula com es transmeten els seus béns i deutes, la qual cosa se sol plasmar a través del testament.

Si s’ha estat víctima de violència de gènere, s’ha de saber que la llei protegeix i ajuda a aquestes persones. Així mateix s’estableixen sancions per als responsables d’aquests actes. Com a dona maltractada, es compta amb un conjunt de drets que estan assenyalats en la Llei Orgànica 1/2004 del 28 de desembre, a on s’indiquen les mesures de protecció que s’estableixen contra la violència de gènere.

Es tindrà en conseqüència, dret a rebre tota la informació necessària, no només en el moment de presentar una denúncia, sinó també quan sigui notificada la resolució d’adopció per a les mesures de protecció corresponents. De la mateixa manera també es té dret a l’assistència social integral, en la qual s’involucren aspectes com la informació, l’atenció psicològica, el suport social, l’ajuda a l’educació, i a la formació i inserció laboral, entre d’altres.

Sense importar la gravetat de la violència, també es tindrà dret a l’assistència jurídica gratuïta, sinó es tenen mitjans econòmics suficients, és a dir, a ser representada i defensada per un advocat o advocada durant tots i cadascun dels procediments administratius relacionats directament o indirectament amb la violència de gènere que s’hagin experimentat.

De la mateixa manera, també es tenen drets laborals. Això vol dir que hi ha el dret a una reducció de la jornada laboral i la reordenació del temps de treball, així com a la mobilitat geogràfica en cas que es vulgui deixar el lloc de treball com a mesura de protecció o per rebre assistència social, la qual cosa es podrà fer en qualsevol dels altres centres de treball de l’empresa. Una altra possibilitat consisteix en la suspensió del contracte de treball, que tindrà una durada màxima de 6 mesos, excepte que, el jutge, dicti la continuïtat de la suspensió, en aquest cas podrà prorrogar per períodes de tres mesos, amb un màxim de divuit mesos. Quan finalitzin les causes que van motivar la suspensió, la treballadora podrà reincorporar-se al seu lloc de treball.

Quan patim un accident de trànsit és important saber que si reclamem, el càlcul podrà variar en funció de les lesions que s’hagin patit i els dies dies de baixa laboral que hàgim hagut de prendre. Pel que sempre s’ha de tenir en ment que les indemnitzacions que les víctimes reben després d’un accident de trànsit, constitueixen per si soles un dret.

Malauradament quan una situació com aquesta es presenta, les grans sumes de diners compensatòries pels danys, així com per la pèrdua de béns personals, entre d’altres, acaben en mans de les companyies asseguradores. Per evitar que això passi és fonamental que coneguis les lesions que són indemnitzables, a més de la forma en què es calcula la quantia i els passos que has de seguir per fer la teva reclamació.

La clau quan es pateix un accident de trànsit, es troba en tot el que es fa just després de l’accident. És important saber que el conductor que no ha estat culpable de l’accident és qui té el dret de sol·licitar una indemnització, fins i tot si no compta amb una assegurança de cotxe. La resta dels ocupants també poden reclamar tant si viatjaven al cotxe responsable, com en el que no ho va ser.

Si malauradament s’han presentat víctimes mortals com a conseqüència de l’accident, l’acció compensatòria s’estén només a familiars específics del mort. Una vegada que es té el dret per reclamar, hi ha dues vies per sol·licitar la compensació. Una és a través d’una acció extrajudicial i l’altra a través de la via judicial.

9 Passes per un exitòs divorci de mutu acord

9 Passes per un exitòs divorci de mutu acord

Després d'un llarg període de temps de discussions, i moments complicats, hem parlat amb la nostra parella i hem arribat a la conclusió que a causa de les nostres diferències irreconciliables, les nostres vides han de prendre camins separats. No cal alarmar-se, ni...

Em presento

"Hem d' aprendre be les regles per poder trencar-les de la manera correcta" Dalai Lama Em fa molta il•lusió poder presentar-te el meu blog, sóc Aïda Sanchez Ogazon, i l'autora d'aquest espai jurídic dedicat al Dret. Amb quinze anys ja sabia que em volia dedicar a...