Esta entrada también está disponible en: Spanish

Advocat família Barcelona

Advocats especialistes:

Les persones que s’han decidit a acudir a un advocat/a de família, no sempre tenen la facilitat d’expressar amb claredat el que ha succeït, i això pot arribar a dificultar molt el nostre treball.

El fet de tenir una formació especialitzada en la matèria i comptar amb una àmplia experiència, ens proporciona un clar avantatge, ja que disposem d’un gran coneixement de tots els àmbits de família, que ens fa valorar en detall totes les situacions que es puguin produir i podem extreure la informació rellevant, sense necessitat que sigui el client que ens la proporcioni de bones a primeres.

Advocats compromesos amb els nostres clients.

El nostre compromís engloba un assessorament integral que també abasta d’ altres matèriesrelacionades. La qual cosa sempre ens permet trobar la millor solució. Tenim una clara vocació mediadora, que guiada pels interessos del client, comportarà la litigació en judici només en cas de resultar estrictament necessari.

Advocats amb gran sensibilitat

És molt important que la persona a la qual li anem a confiar els aspectes més íntims de la nostra vida, sàpiga escoltar-nos, entendre’ns i explicar-se amb claredat.

Un bon advocat/a de família ha de reunir aquests requisits per ser un bon professional.

A Vàlua Advocats tractarem els temes amb especial delicadesa perquè sabem que és important.

Consideracions generals sobre Dret de Família

El dret de família és un dels que més repercussions té i la raó de la seva importància radica que a través d’ell es regulen les relacions personals i familiars.

Els processos de família porten implícit una càrrega emocional molt forta. Quan s’inicia un procés, s’uneixen molts elements. D’una banda es barreja la raó i per un altre, sentiments de ràbia, impotència, amor, gelosia, etc. Aquesta conjunció resulta molt difícil de materialitzar en una demanda, però és la nostra obligació com a advocats vetllar per aquests interessos des del respecte a les decisions dels clients i des d’un punt de vista més objectiu.

La nostra àmplia experiència en aquests temes ens fa abordar aquestes situacions amb una gran delicadesa que es desprendrà des de l’inici.

Normalment els processos de família solen ser llargs i durs. No obstant això, hem de destacar, que en la majoria de casos comencen amb unes posicions molt enfrontades i després amb el transcurs del temps i sobretot amb la intervenció dels advocats especialistes en la matèria, la situació es va relaxant. En moltes ocasions s’inicia un divorci contenciós, que després d’una llarga negociació s’acaba convertint en un divorci de mutu acord.

A Vàlua Advocats ens preocupa molt la repercussió que això pugui tenir en els més petits, per la qual cosa aconsellem que es miri sempre l’interès del menor per sobre de tot, que no s’utilitzin en benefici personal, ni com a moneda de canvi per aconseguir accions del contrari. Hem de tenir en compte que aquests processos solen ser bastant difícils per als menors, però que duts a terme d’una manera intel·ligent poden no veure’s afectats de cap manera.

Som molt conscients que per molt que es fixin en un Conveni Regulador o en un pla de parentalitat els detalls del divorci, i s’intenti fer de la manera més detallada possible, el dia a dia fa que la pràctica sigui una altra. Es probable que el que s’ hauria d’ informar al Jutjat , es deixi de fer i que es vagin relaxant els termes fins que un dels dos decideixi interposar una demanda. És per això que resulta de vital importància no pensar que la llei estarà de la nostra part en determinades ocasions, ja que la majoria de vegades es deixa de pagar una pensió d’aliments perquè s’han disminuït els ingressos, pensant que es podrà demostrar en el Jutjat i la realitat és una altra molt diferent i és que si no s’interposa la corresponent demanda de modificació de mesures i s’accepta per sentència Judicial, no es podrà abonar menys pensió, i per tant s’haurà de pagar a l’altra part totes les quantitats no percebudes amb els seus corresponents increments de l’IPC interessos de demora. El mateix passa si no es permet veure el fill/a perquè no abona la pensió d’aliments, o al contrari. És a dir, cada part ha de complir de manera molt rigorosa amb el que indica el Conveni Regulador i en cas de no fer-ho, no es pot compensar ni “castigar” amb algun altre punt. Si hi ha diferències d’interpretació haurà de consultar amb l’advocat especialista, que aconsellarà sobre la viabilitat de la demanda en els tribunals.

 Si un dels dos cònjuges trasllada el fill a un altre país sense permís judicial, o encara existint un conveni regulador, en ell s’estableix una altra cosa, ens trobem davant una Substracció Internacional de Menors. La rapidesa a l’hora d’actuar resulta de vital importància.

En aquests casos, s’haurà d’interposar una demanda perquè es reconegui l’ordre dictada a Espanya, cobrant doncs molta importància, els convenis bilaterals signats per altres països per al reconeixement de sentències estrangeres i la formació específica de l’advocat en aquests casos, ja que en ser un tema que toca legislació d’altres països, no tots els despatxos que tracten temes de família, tenen la formació suficient per iniciar-ho amb les mínimes garanties.

Vàlua Advocats pot tramitar:

Regulació de parelles de fet (constitució, efectes legals de la ruptura, drets i obligacions en cas de defunció d’un d’ells).

Capitulacions matrimonials (mesura jurídica per regular qüestions econòmiques en previsió d’una hipotètica o futura crisi matrimonial que es fa previ al matrimoni).

Separacions i divorcis (divorci contenciós o divorci de mutu acord).

Divisió de la cosa comú (quan en un divorci/separació existeixen béns comuns de tots dos cònjuges).

Modificació de mesures establertes en sentència (quan es pretén modificar la guarda dels menors, les visites, l’ús de l’habitatge familiar, sempre que es pugui acreditar que s’han variat les circumstàncies inicials que es van donar en la sentència.

Reclamació, extinció i modificació de pensions.(si l’altre cònjuge no passa la pensió d’aliments, la pensió compensatòria o la pensió per raó de treball, es pot interposar una demanda per reclamar-la-hi. Si per contra, som nosaltres els que hem d’abonar la pensió i no tenim diners per fer-ho, és molt important que s’interposi la demanda corresponent en el Jutjat, ja que encara que es pugui acreditar la falta de mitjans econòmics, aquestes quantitats s’ hauran de pagar fins que s’ hagi interposat l’ acció corresponent, i això pot comportar haver d’ abonar xifres molt elevades).

Existeix la possibilitat de reclamar la pensió d’aliments al Fons de Garantia del Pagament d’Aliments si el cònjuge no els abona, o està desaparegut. Es tracta d’un fons Públic, per garantir als menors i majors discapacitats el cobrament dels aliments reconeguts en sentència judicial. Per a això s’hauran de complir amb una sèrie de requisits.

Règim de comunicació i estada amb els menors. (Si es varia el domicili, es canvia de feina i es tenen uns horaris incompatibles amb les visites establertes en el Conveni, és a dir, es varia la forma de comunicació, és molt important que s’informi al Jutjat d’això, perquè en cap moment se li pogués demandar).

Nul·litats canòniques (divorcis eclesiàstics).

Incapacitacions (de persones grans, o de discapacitats).

Nomenament o remoció de tutor (es tria o es modifica el tutor de persona menor o discapacitada).

Execució de sentències (mitjançant aquesta acció es fa complir una sentència per via judicial, per exemple quan un cònjuge impaga aliments a favor dels fills, una pensió compensatòria o una pensió per raó de treball establerta en sentència de divorci/separació o quan no es compleix l’establert en el Conveni Regulador com l’horari, les visites o qualsevol altre terme estipulat).

Accions d’impugnació i reclamació de paternitat.

Fiscalitat del divorci o separació (és molt important tenir en compte aquest factor, perquè quan un cònjuge s’adjudica uns béns i l’altre li compensa amb diners, es generen una sèrie d’impostos que si no es tenen en compte i no es tria la millor forma jurídica poden ser molt elevats i comportar sorpreses posteriors.

Menors

Adopcions nacionals i internacionals (homosexuals i heterosexuals).

Acolliment: consisteix en l’ arribada i l’ acompanyament del menor durant un temps a la famíia.

La legislació espanyola recull tres tipus d’Acolliment familiar atenent a la seva finalitat:

    –Acolliment Familiar Simple: la seva finalitat és el retorn del nen/a a la seva família d’origen. Té un caràcter temporal.

   –Acolliment Familiar Permanent: previst per als casos en què no és possible la tornada amb la família d’origen, per la situació greu en la qual es troben. Es tracta de proporcionar al menor una estabilitat en la família acollidora i que s’estableixi una relació afectiva permanent.

    Acolliment Familiar Pre-adoptiu: la seva finalitat és l’adopció, i implica la desvinculació legal amb la seva família d’origen.

Desemparament ( si s’ha retirat la guarda i custòdia d’un fill per part de l’Administració. Si es pretén impugnar aquesta decisió i recuperar al menor es pot contactar amb nosaltres).

√ Guarda i custòdia.

√ Sostracció internacional de menors ( quan algun dels cònjuges es porta al fill a un país estranger sense autorització judicial)

 Tutela, curatela, pàtria potestat, patrimoni protegit.

Filiació.

 

Contacti amb Vàlua Advocats