Esta entrada también está disponible en: Spanish

Advocat laboralista Barcelona

Advocats amb una doble perspectiva

El fet de prestar servei tant a empreses com a particulars, ens converteix en advocats amb un coneixement molt ampli de la matèria, i això ens facilita poder oferir un exhaustiu assessorament en l’àmbit laboral.

Advocats amb formació tècnica en Seguretat Social i nòmines

A Vàlua Advocats a diferència d’altres despatxos laboralistes, disposem d’una àmplia formació en la gestió de nòmines i Seguretat Social, per la qual cosa l’estudi del cas és molt més rigorós.

Tot això dóna un resultat molt beneficiós quan l’assessorament es basa en reclamacions salarials, ja que ens resulta molt més fàcil entendre si l’empresa ha realitzat un càlcul de manera adequada, o si s’han recollit conceptes de manera indeguda.

Serveis telemàtics

El nostre despatx disposa dels últims mitjans telemàtics existents per poder presentar reclamacions davant el FOGASA, conciliacions davant el CMAC, presentació de demandes, perquè els serveis es prestin de manera molt més àgil i ràpida reduint considerablement el temps emprat, la qual cosa ens permet adaptar les nostres tarifes.

Consideracions generals del dret laboral:

La legislació laboral és una de les més canviants, normalment a l’inici de l’any solen aparèixer les modificacions legislatives i més tard van sorgint noves lleis que substitueixen les anteriors.

Per iniciar qualsevol procés és important que es tinguin en compte aquestes novetats a l’hora de trobar l’opció més encertada.

Les decisions empresarials solen comportar en la majoria de casos, moltes discrepàncies entre l’empresa i els treballadors. Per aquest motiu, quan l’empresa realitza un acomiadament, la primera pregunta que se’ns planteja és m’han acomiadat, què faig? És molt important que es comprovi si s’ha realitzat correctament, ja que en la majoria de casos encara que ho realitzi un professional, els càlculs poden fer-se de manera que es beneficiï més a una part que a una altra i més encara tenint en compte que el treballador que ho realitza està pagat per l’empresa.

Per saber si l’acomiadament s’ha calculat correctament, el primer que haurem de valorar és quin tipus d’acomiadament s’ha realitzat.

L’acomiadament es divideix en procedent, improcedent i nul.

Acomiadament procedent o disciplinari és aquell que es basa en les causes establertes en la LLei, és a dir, l’empresari considera que el treballador ha incomplert les seves funcions de forma greu, per falta de puntualitat o assistència, indisciplina o desobediència, ofenses verbals o físiques a l’empresari o a altres treballadors o familiars que convisquin amb ells, transgressió de la bona fe contractual, disminució continuada en el rendiment de treball, embriaguesa o toxicomania , assetjament per raons de discapacitat, edat, religió etc.

Els convenis Col·lectius poden establir altres causes.

La Jurisprudència regula detalladament els requisits que han de contenir cadascuna d’aquestes causes, per la qual cosa no tots aquests comportaments són sancionables amb un acomiadament, sinó que haurà de valorar-se la gravetat del fet, hauran de motivar-se de manera detallada i estudiar-se cas per cas. Per això és important contactar amb un advocat laboralista que analitzi en profunditat l’acomiadament efectuat.

L’Acomiadament Disciplinari ha de comunicar-se al treballador mitjançant carta o escrit en el qual s’indiqui la data d’efectes i en la qual s’exposin de forma clara i detallada els fets que ho motiven.

L’acomiadament improcedent és aquell que es realitza quan les empreses volen prescindir dels serveis del treballador sense que s’hagi arribat al terme establert en el contracte o aquell acomiadament que l’empresari ha considerat procedent però no compleix els requisits de la manera que estableix la LLei, en aquest cas el Jutge tindrà la facultat de considerar-ho improcedent.

L’acomiadament nul serà aquell que vingui motivat per alguna de les causes de discriminació prohibides en la Constitució o en la Llei, o que es realitzi vulnerant drets fonamentals i llibertats públiques del treballador. El cas més habitual és l’acomiadament per motius religiosos, racials o aquell que es realitza a una dona embarassada.

PREGUNTES FREQÜENTS

La demanda normalment haurà d’anar precedida d’una reclamació prèvia davant el S.M.A. de C. o els diferents serveis de Conciliació, depenent de la localitat. I consisteix en una altra demanda que s’interposa prèvia a l’acció del Jutjat, que té per objecte arribar a una mediació i al que acudiran ambdues parts en la data proposada. La finalitat d’aquest tràmit és arribar a un acord entre empresa i treballador, però en la pràctica poques vegades s’aconsegueix, ja que normalment les empreses preferiran esperar a la data de judici per negociar amb el treballador. Per això és molt important contactar amb un advocat *laboralista que estigui al dia dels últims canvis legislatius, i que informe de manera detallada sobre els drets existents. En disposar de mitjans telemàtics podem presentar la papereta més ràpidament, la qual cosa resulta extremadament útil quan es disposa de molt poc temps de termini.

El mateix ocorre si l’empresa m’ha sancionat i pretenc impugnar la sanció, en aquest cas també es disposarà del mateix termini de 20 dies per poder oposar-se a ella.

D’igual manera, es comptarà amb 20 dies de termini si l’empresa em vol traslladar, i pretenc impugnar el trasllat, o si s’ha produït una modificació de les condicions de treball.

Per reclamar davant el Fondo de Garantia Salarial, (FOGASA), que és un Organisme que es farà càrrec fins a cert límit, dels salaris deixats a percebre per l’empresa i de les indemnitzacions, s’haurà de realitzar en el termini d’un any des que es va produir la Conciliació davant el SMAC, la sentència, o la resolució de l’Autoritat Laboral.

El termini para per presentar una reclamació prèvia contra una resolució administrativa, per exemple en temes d’incapacitats, en els quals s’inclouen la incapacitat permanent incapacitat total per a la professió habitual, incapacitat permanent absoluta, lesions invalidants, serà també de 30 dies, igual que per presentar demanda davant el Jutjat social. Aquest termini s’explicarà des que es rebi la desestimació de la reclamació prèvia.

Si m’han acomiadat, una de les preguntes més freqüents que ens solem plantejar és quant temps tinc per cobrar l’atur?. Per sol·licitar la prestació de desocupació es disposaran de 15 dies hàbils (no es consideren ni diumenges, ni festius) explicats des del dia en el qual s’extingeixi la relació laboral. Si no se sol·licita en aquests dies es descomptaran de la percepció, però si es disposen de vacances generades i no gaudides s’haurà d’esperar tants dies com a vacances es tinguin perquè s’iniciï el còmput dels 15 dies ja que aquests dies de vacances no gaudides que l’empresa ha abonat al treballador es consideren assimilats a l’alta. És a dir, el treballador no es trobarà en situació legal de desocupació fins que no hagin transcorregut aquests dies.

Si l’empresa no em dóna el contracte, el certificat d’empresa o qualsevol altra documentació que venja obligada a facilitar, pot contactar amb nosaltres, i intervindrem perquè es faci arribar aquesta documentació.

Vàlua Advocats ofereix els següents serveis a l’àrea laboral.

SERVEIS PER A PARTICULARS

Alts directius.

Actors.

Personal investigador.

Empleats de llar.

√ Autònoms.

Trades. (Treballadors autònoms econòmicament depenents)

Eres. (Revisió d’acords)

Impugnació en matèria de vacances.

Impugnació de sancions disciplinàries.

Reclamacions en matèries de classificació professional.

Processos sobre invalidesa permanent. Parcial, total i absoluta.

Reclamació de prestacions de mort i supervivència. Viduïtat, orfandat, etc…

Reclamació de prestacions del SEPE (antic INEM) per pèrdua de la prestació.

Reclamacions prèvies. Reclamació prèvia davant l’Administració en processos en matèria de Seg. Social i de relacions laborals.

Reclamacions de quantitat en matèria de salaris o altres complements retributius, salarials, extra salarials, dietes, bonus, hores extres,etc…

Processos en matèria d’incapacitat temporal. Impugnació d’altes davant mútues i INSS.

Reducció i suspensió de jornada

Accident in itinere

Impagament o endarreriment de salari

Revisió de contractes, clàusules contractuals i la seva adequació a la normativa laboral

Acomiadament disciplinari, objectiu, per causes econòmiques organitzatives o de producció, o acomiadament col·lectiu.

Permisos.

Redacció documents senzills que hagi de presentar el treballador a l’empresa: sol·licitud excedència, carta instant a la reincorporació després d’haver sol·licitat la baixa voluntària, reincorporació lloc de treball, carta d’extinció indemnitzada per trasllat, carta d’extinció per modificació substancial

SERVEIS PER A EMPRESES

Conciliacions davant el CMAC en diferents processos, reclamació de quantitat, acomiadaments, drets, etc…

Acomiadaments disciplinaris, procedència, improcedència i nul·litat.

Extinció del contracte per causes objectives, econòmiques, organitzatives i productives.

Expedients de regulació d’ocupació, concursos mercantils.

Aplicació i interpretació de convenis col·lectius.

Mobilitat geogràfica. Indemnització, despeses de desplaçament, trasllats, individuals i col·lectius.

Redacció de normes internes d’empresa.

Redacción de acuerdos empresas-trabajadores.

Desplaçament internacional de treballadors

Execució de sentències. Execucions dinerarias, embargaments, execucions de sentències per acomiadament, readmissió irregular, etc…

Contractació laboral. Tipologia, bonificacions, contractes alta adreça, contractació minusvàlids, clausurat (pactes permanència, exclusivitat, blindatges, etc…).

Recursos laborals. Reposició, suplica, queixa, cassació i revisió.

Tramitació FOGASA. Reclamació de salaris, indemnitzacions, empresa i treballadors.

Sancions i inspecció de treball.

Prevenció de riscos laborals.

Accident laboral

Contacti amb Vàlua Advocats