Esta entrada también está disponible en: Spanish

Advocat divorci a Barcelona

Un divorci no és un fracàs, és un aprenentatge, i consisteix en el procés judicial a través del qual, dues persones unides mitjançant matrimoni posen fi al vincle que els uneix.

Anteriorment la llei establia l’obligatorietat que el procés es realitzés a través d’advocat i procurador. Amb la recent modificació de la Llei de Jurisdicció voluntària en la qual el divorci de mutu acord es pot tramitar davant el Notari, resulta obligatòria la figura del lletrat, podent no obstant això, prescindir de la del procurador, en alguns casos molt concrets.

Per tal de que es dicti una sentencia el més ajustada possible als interessos del client/a, es recomana que es tramiti el procés per un advocat especialista en divorcis, ja que podran informar més detalladament de la situació.

Quan s’inicia un procés de divorci matrimonial, sovint sorgeixen molts dubtes, les quals intentarem respondre des de Vàlua Advocats com advocats experts en divorcis.

Preguntas freqüents

Contacti amb nosaltres

 

PREGUNTES FREQÜENTS

Què és el divorci express:

Al 2005 es va introduir una reforma que entre altres coses, facilitava que els divorcis es fessin d’una manera fàcil i còmoda, eliminant la necessitat de separació prèvia com a requisit per poder divorciar-se. Als 3 mesos d’estar casat una persona ja pot accedir al divorci, independentment d’haver-se casat pel civil o per l’Església.

Excepcionalment en els casos de maltractament o abusos en què es justifiqui per l’ interès dels menors o del cònjuge i es pugui demostrar el risc per a la vida, la integritat moral o indemnitat sexual, es podrà tramitar el procés, sense haver transcorregut aquest termini.

 

Requisits
 1. Ha d’existir mutu acord entre els cònjuges
 2. Ha d’existir un conveni regulador (mirar que és conveni regulador)

 

El divorci express es tramitarà amb un procurador que serà la persona encarregada de presentar tota la documentació en el Jutjat i fer arribar la mateixa a l’advocat.

Procediment:
 1. Es contacta amb els advocats matrimonialistes.
 2. Es faciliten les dades corresponents i es fa arribar la documentació necessària –certificat de matrimoni, certificat naixement (en el cas que hagin fills), escriptura compra-venda casa o cotxe, o si escau contracte de lloguer etc.
 3. Perquè l’advocat i procurador ens puguin representar en el Jutjat es necessitaran uns poders. Es podrà acudir al Notari o bé fer un apoderament apud acta en el Jutjat, que es podrà realitzar moments abans de la signatura del Conveni.
 4. L’advocat prepara la demanda i l’envia juntament amb la documentació facilitada i el Conveni Regulador, al procurador per a la seva presentació davant el Jutjat de Família que li correspongui.
 5. El Jutjat rep la demanda i en el termini aproximat d’un mes, depenent del Jutjat, senyalaran una data perquè les parts signin.
 6. Se signarà l’ acord i aproximadament en el termini d’ un mes el Jutge dictarà sentència que es farà arribar a través de l’ advocat (el termini dependrà de la càrrega de Treball del Tribunal)

Divorci davant notari

Amb la introducció de la reforma de la Llei 15/2015 de 2 de Juliol de Jurisdicció Voluntària que va entrar en vigor a partir del 23 de juliol del 2015, es va introduir la possibilitat que els cònjuges poguessin divorciar-se o separar-se assistint a un Notari.

 

Requisits.
 1. Mutu acord: sempre que el divorci sigui de mutu acord. No és vàlid per a divorcis contenciosos.
 2. No existeixin fills menors d’edat o capacitat modificada judicialment (anteriorment denominats discapacitats)
 3. Tots dos cònjuges han de ser representats per un advocat o cadascun pot ser assistit pel seu propi.
Procediment:
 1. Es farà una reunió amb l’advocat o bé una consulta on-line.
 2. Es pactaran els termes del divorci.
 3. Es redactarà un Conveni Regulador de divorci (mirar que és conveni regulador)
 4. S’haurà d’acudir al Notari perquè mitjançant l’Escriptura atorgui validesa als pactes establerts.
 5.  Una vegada s’ha signat l’escriptura, el nou art. 61 de la Llei del Registre Civil estableix que es remetrà per mitjans electrònics al Registre Civil. De moment, no és possible aquesta remissió, donada la inexistència a data d’ avui d’ aquests mitjans electrònics. Per tant, de moment, s’ enviarà una còpia autoritzada en paper.
Puc divorciar·me si la meva parella no hi està d'acord?

Efectivament, el matrimoni, a dia d’avui no és una obligació per a cap dels cònjuges, per tant, si algun d’ells volgués canviar aquesta situació, tan sols hauria d’iniciar un procés de divorci a través d’un advocat matrimonialista.

Haig d'al·legar alguna causa per divorciar-me?
No, actualment no és necessari indicar una causa per iniciar un divorci o separació, únicament si existeixen menors i es pretén la custòdia, si que hauran d’exposar-se les causes per les quals s’entén que resulta més beneficiós que el menor estigui amb un cònjuge o un altre.
Puc divorciar·me si la meva parella està a un altre país?

No existeix cap problema per poder divorciar-se, la tramitació del divorci tindrà els mateixos resultats que un divorci comú.

L’única diferència és que aquest procediment és una mica més complex ja que per tal de que sorgeixi efectes, es necessita la inscripció de la sentència de divorci en els butlletins oficials. Tot el procediment serà tramitat per l’advocada que ha iniciat el divorci.

Quina diferència existeix entre separació i divorci?

Podríem dir que la separació és una ruptura temporal, a diferència del que passa amb el divorci que es considera definitiu. És a dir, la separació no dissol el vincle matrimonial sinó que quedaria en suspens, la qual cosa atorgaria als cònjuges la possibilitat de tornar a reconciliar-se. Si per contra els cònjuges divorciats volguessin unir-se de nou i gaudir del mateix estat civil, haurien de tornar a contreure matrimoni. La separació els proporcionaria als cònjuges una regulació jurídica en aquest període de temps respecte als menors, els béns i la situació econòmica.

El divorci, no obstant això, els permetria tornar a contreure matrimoni (civil) amb terceres persones, a diferència de la separació.

Quant temps haig d'estar casat/a para poder divorciar-me?

El temps mínim que estableix la legislació per iniciar un procés de divorci és de 3 mesos. Moment a partir del qual, els advocats matrimonialistes podran iniciar el tràmit de divorci. (divorci exprés)

Excepcionalment si es pot acreditar que s’estan patint maltractaments, o es posa en risc la integritat moral o física del cònjuge, es podria iniciar aquest procediment.

Quant de temps haig d'esperar per a casar-me de nou després de divorciar-me?

Si els cònjuges s’han casat a Espanya, a partir del moment en què el divorci s’inscriu en el Registre Civil. Això resulta de vital importància, ja que de no efectuar-se aquesta inscripció podria comportar problemes de validesa amb un nou matrimoni, sent aquest, l’últim pas del divorci.

Si els cònjuges han contret matrimoni fora d’Espanya, es necessitarà que la sentència del divorci tramitat al país d’origen sigui reconeguda per part dels tribunals Espanyols, la qual cosa rep el nom d’EXEQUÁTUR. Sense aquest procediment, no seria vàlid el matrimoni celebrat a Espanya.

Puc divorciar-me a Espanya si sóc d'un altre país?

Si s’està residint legalment a Espanya no existeix inconvenient, s’ha de tenir en compte que el divorci es regirà sempre per la llei d’origen i en defecte d’això s’aplicaran les lleis espanyoles, o la del lloc de l’últim domicili comú.

Puc divorciar-me per l'Església?

El divorci per l’Església pròpiament no existeix, la seva equivalència vindria a ser el que es diu la nul·litat eclesiàstica, és a dir, el divorci sempre tindria efectes civils i no té incidència en el matrimoni per l’Església. Quan una persona es divorcia, es pot casar, però mai per l’església, tret que es tramiti la nul·litat eclesiàstica, que consisteix en una demanda especial que s’insta davant el Tribunal Eclesiàstic de la Rota i sempre que es pugui acreditar que es va realitzar amb vicis en el consentiment, por greu, menors d’edat, sota coacció etc.

Què és el Conveni Regulador?

El Conveni Regulador consisteix en un document signat per ambdues parts i sempre que es realitza un divorci de mutu acord, el qual es recull com s’han de dur a terme les relacions amb els fills i les econòmiques.

Què es el pla de parentalitat?

El pla de parentalitat consisteix en un document que s’ha d’adjuntar obligatòriament a Catalunya (des del 2011) al Conveni Regulador, sempre i quan existeixin menors. En el qual els progenitors estipulen detalladament les condicions de les visites, aniversaris, dates assenyalades, la comunicació amb el menor, familiars que realitzaran el canvi de guarda, tipus d’educació que es rebrà, pública, privada o concertada, lloc de residència del menor, etc.

El conveni regulador haurà de ratificar-se al Jutjat, es a dir, que s’ haurà de tornar a signar altre cop al Jutjat.

Puc divorciar-me per Internet?

Vàlua Advocats el divorci online es tramita de la mateixa manera que si fos un divorci presencial, per això els nostres honoraris no dependran de si la consulta es realitza on-line o de manera presencial, perquè el nostre treball serà exactament el mateix. No s’haurà d’omplir cap formulari tipus, sinó que mitjançant una consulta online, a través de Skype o Facetime, prendrem nota per a la seva comoditat, de les dades més rellevants, i el procediment s’adaptarà a les pròpies necessitats. Es podrà contactar sempre amb el mateix advocat/a especialista en família que estigui portant el cas i respondre qualsevol dubte que pugui sorgir.

És important recalcar que encara que es tramiti on-line, s’haurà de ratificar (signar) en el Jutjat per tots dos cònjuges sempre que sigui un divorci de mutu acord, quan el divorci sigui contenciós, s’haurà d’acudir als Tribunals a litigar.

Què passa si un dels dos no vol signar en els Tribunals el divorci?

Allò que s’ hagi establert i signat en un conveni pot arribar a tenir validesa. Ara be, aquesta qüestió dependrà del tribunal que ho consideri. Per exemple l’Audiència de Barcelona considera que es podrà reclamar el compliment del pacte de les pensions alimenticies o el reconeixement del pagament de les quotes hipotecàries.

En tot cas seria una qüestió discutible que hauríem de valorar els advocats matrimonialistes.

Què passa si la meva parella se'n du als nens quan encara no hem iniciat cap procés?

Aquesta és una situació molt comuna, per això, abans d’ iniciar el procés de divorci/separació, s’ hauran d’ interposar unes mesures provisionals que regulin amb la màxima urgència els aspectes relacionats amb els menors.

Si la meva exparella s'ha portat als nens a un altre país malgrat tenir jo la custòdia?

Si els menors són traslladats fora del territori nacional, i s’impedeix el dret de visites, es parlarà de Sostracció Internacional de menors, i gràcies als convenis que Espanya ha signat amb altres països es poden fer complir les sentències espanyoles en altres països. És molt important actuar amb la màxima urgència per aconseguir la restitució del menor al país d’origen.

Si no estic casat que haig de fer per separar-me?

El procediment serà molt semblant respecte als béns i respecte als menors, però en lloc d’ un divorci, s’ interposarà una acció de mesures paterno-filials.

La meva exparella no em deixa veure al meu fill/a?

La utilització dels menors com a moneda de canvi o la impossibilitat de poder veure’ls com a “càstig” fins que no es resolgui alguna situació, lamentablement sol ocórrer més sovint del que deuria. Per tal d’ evitar això, si existeix una sentència de separació o divorci, s’ haurà d’ instar una demanda davant els Tribunals. Per això, es important consultar un advocat expert en família, que li informarà sobre l’ opció més adequada , tenint en compte que recentment s’ ha modificat aquest aspecte i ja no és possible com es feia fins ara, iniciar la demanda per la via penal. Si no existeix una sentència, s’ haurà d’ iniciar ràpidament la demanda de divorci, i donat el temps que solen trigar, seria més recomanable instar a l’ hora una demanda de mesures provisionals prèvies.

La meva exparella no em deixa parlar amb els nens?

Si existeix una sentència en la qual s’estableix un règim de comunicació amb el menor, i algun dels cònjuges no ho acata, impedint que l’altre cònjuge pugui parlar o comunicar-se d’alguna manera amb el menor, ha de posar-se en coneixement judicial i interposar la corresponent demanda. (mirar si un dels cònjuges no compleix el Conveni regulador)

Es pot modificar el Conveni Regulador?
Si es desitgen modificar les condicions establertes per sentència, no n’hi ha prou amb estar d’acord ambdues parts, és necessari que s’iniciï la corresponent acció de modificació de mesures, ja que encara que la parella estigui conforme, si en un moment posterior volgués demandar podria fer-ho sense cap problema.
CONCLUSIÓNS

A dia d’ avui, davant un incompliment del règim de visites inferior a dos mesos, únicament es podrà interposar la demanda civil davant el Jutjat que va dictar la sentència de divorci.

Donades les reformes actuals, resulta de vital importància contactar amb Vàlua Advocats per tal de rebre una informació adequada i actual que permeti obtenir un millor resultat.

PENSIÓ D’ALIMENTS

La pensió d’aliments o també anomenada manutenció, és una quantitat econòmica que es fixa per cobrir les necessitats que puguin tenir els menors.

Què inclou la pensió d'aliments?

L’import fixat en la pensió es destinarà a cobrir les despeses ordinàries dels menors, tals com l’ habitatge, l’ alimentació, el calçat, el vestuari, la santitat, les despeses de formació (escola bressol, col·legi, universitat) així com les despeses d’ embaràs i del part, sempre que no estiguin cobertes per la Seguretat Social o assegurances privades.

Per això és molt important que es detallin totes les despeses de manera exhaustiva. El nostre despatx d’ advocats disposa d’ uns formularis que serviran per detallar tots aquest conceptes.

En els Convenis Reguladors s’acostuma a establir que les despeses extraordinàries siguin abonades al 50% per cada cònjuge i són aquells no previsibles ni periòdiques. Si un dels cònjuges no està d’acord en la seva realització, els haurà d’abonar el cònjuge que els proposa, excepte que se sol·liciti autorització judicial. Un exemple d’aquest tipus de despeses són les classes de repàs, les activitats extraescolars, les classes d’anglès, la inscripció en un col·legi privat per únicament un dels progenitors, les oposicions, màsters, doctorats i cursos a l’estranger, els viatges d’estudis, i les despeses mèdiques de salut, d’oftalmologia i d’ortodòncia.

Haig de pagar una pensió alimenticia si em divorcio si no tinc treball?
Si, encara que no es disposin de mitjans econòmics, s’haurà d’abonar sempre el mínim establert per llei que són 150€.
Com es fixa la pensió d'aliments?

Els fixarà el Jutge depenent dels ingressos i despeses de cadascun i de les necessitats concretes del menor.

Fins a quina edat haig de pagar pensió d'aliments?

Encara que el/la menor hagi complert 18 anys si no és depenent econòmicament s’haurà de seguir abonant la pensió.

El fill/a serà econòmicament depenent, quan es pugui demostrar que es disposa d’un treball fix (la majoria de tribunals no accepten treballs temporals) o es demostri que es viu a un altre domicili.

Si el fill es casa o conviu amb una tercera persona pot suposar l’extinció de la pensió d’aliments, sempre i quan convisquin en un lloc diferent al domicili familiar, si es casés o unís amb una altra persona al mateix domicili la situació seria discutible ja que el Codi Civil estableix que l’obligació primera de prestar aliments seria del cònjuge del fill/a.

Es pot pactar en un conveni regulador de mutu acord que no es pagaran aliments a favor dels fills?
No, no és possible, encara que es pactés expressament, els tribunals no acceptarien aquesta clàusula i farien que es rectifiqués aquest punt.

 

Haig de pagar pensió d'aliments a l'estiu?

Si, encara que els fills estiguin amb nosaltres durant l’estiu i correm amb les despeses dels menors en aquest període, s’ha d’abonar la pensió d’aliments, ja que és una despesa que el progenitor no custodi ha d’abonar durant 12 mesos sense excepció.

Si es vol evitar pagar de més, el moment ideal per revisar aquest aspecte seria fer-ho en la negociació del Conveni Regulador o en la contestació a la demanda.

Els nostres advocats podran comprovar que s’han realitzat els càlculs de manera que no s’incloguin aquests mesos.

M'han demanat un augment de la pensió d'aliments?
És possible que el que s’estigui sol·licitant sigui l’increment de l’IPC, que normalment s’establirà en la sentència judicial sense especificar la quantitat.
Si tinc un nou fill es pot reduir la pensió?

Els tribunals no es posen d’acord a l’hora d’examinar aquesta qüestió, s’hauran de valorar els mitjans amb els quals compti la nova unitat familiar i garantir que els fills/es anteriors tenen cobertes les seves necessitats.

La pensió d’aliments ha d’actualitzar-se anualment per evitar que la persona que ho percep perdi poder adquisitiu.

Per saber quan s’ha d’actualitzar, haurem de mirar la sentència judicial

Si s’estableix la data i per exemple indica que la pensió s’actualitzarà en 2 de febrer, s’actualitzaria la pensió d’aliments aquest mateix mes i es prendrà com a referència la variació que ha experimentat l’IPC des de la data en la qual es va dictar la sentència fins al mes immediatament anterior a l’actualització, en aquest cas, gener.

En cas que no figuri cap data,s’hauria de prendre com a referència la data de la sentència. Si per exemple la sentència va ser dictada al febrer de 2013, la pensió alimentosa s’ha d’actualitzar al febrer de 2014, tenint en compte per a això l’IPC de gener de 2014.

Si es vol saber si el que se sol·licita és adequat, es pot contactar amb nosaltres i comentarem la situació.

GUARDA Y CUSTÒDIA

La guarda i custòdia (actualment anomenada guarda), acostuma a ser una de les qüestions més problemàtiques que es plantegen en els divorcis contenciosos i que afecten als menors.

Les preguntes més freqüents que els clients ens acostumen a fer, són les següents:

Què és la guarda i custòdia dels Fills? o què és la Guarda? (denominació actual)

El cònjuge que tingui la guarda dels fills, serà aquell amb qui convisquin de manera habitual, es a dir, qui decideixi sobre les qüestions d’ aliments i qui l’ atengui i tingui cura d’ ell en els aspectes diaris de la seva vida. Resulta curiós que tot i que es parli d’ ella, no queda reflectida de manera expressa en el Codi Civil.

Què és la pàtria potestat? o Potestat parental? (denominació actual)

Normalment l’ acostumen a tenir tots dos cònjuges i consisteix en el poder de decisió sobre les qüestions que afectin als menors, els drets i deures de cada progenitor cap als fills, però a diferència de la guarda i custòdia, no es tracta de la convivència habitual amb el menor. Per exemple correspondrà als drets establerts en la pàtria potestat la facultat de decidir sobre si l’educació serà pública, privada o concertada, religiosa o laica, sobre la salut i el lloc del domicili.

La custòdia sol portar aparellada l’ús de l’habitatge.

A partir de la reforma del 2005 i no exempt de problemàtica, es va introduir el terme, de custòdia compartida, el qual implica reconèixer que cada progenitor ostenta els mateixos drets i deures davant els seus fills.

Consisteix a alternar el sistema de guarda, de manera que el menor en uns moments conviurà amb el pare i en uns altres amb la mare, mantenint tots dos progenitors la resta dels drets i deures que li atorga la pàtria potestat.

Quins requisits es necessiten per a la custòdia compartida?
 • Tots dos cònjuges han d’estar d’acord.
 • Junt amb la demanda s’haurà de presentar el pla de parentalidat.
 • Es valorarà que existeixi una vinculació afectiva amb els fills.
 • Es tindrà en compte l’aptitud per garantir el benestar.
 • Que cada cònjuge tingui temps per dedicar-li als fills.
 • Que el domicili de cada progenitor es trobi proper al del menor. Si els progenitors viuen en ciutats diferents és inviable la guarda i custòdia compartida.
 • Horaris compatibles amb la cura del menor.
 • Es tindrà en compte l’interès del menor.
 • Que els desitjos o pautes educatives entre els cònjuges siguin similars.
 • Que previ a la sol·licitud de la guarda compartida la relació amb els menors i la seva aptitud hagués estat idònia.

Si bé la custòdia compartida és una mesura excepcional a Espanya, en la legislació autonòmica de Catalunya, Aragó, Comunitat Valenciana i Navarra es tracta de la forma preferent.

Quins tipus de custòdia compartida existeixen?

La llei no estableix una regulació específica, ni tampoc regula l’ús de l’habitatge habitual per al supòsit d’establir-se la custòdia compartida. Així que es pot aplicar de manera setmanal, mensual, trimestral o anual. Pel que són les parts, si és un divorci de mutu acord, o bé el jutge, en processos contenciosos, qui establirà el temps concret en cada cas.

Què passa amb les pensions quan es té custòdia compartida?

El més habitual és que cada progenitor es faci càrrec al 50% de la totalitat de les despeses dels fills. S’acostuma a obrir un compte corrent i allà es domicilien tots els càrrecs, que siguin acceptats per tots dos.

Però això no vol dir que no es pugui pactar o que no hi existeixi la possibilitat d’establir-se en sentència que un dels conjugues haurà d’abonar més pensió que l’altre si disposa d’uns ingressos més elevats.

Si tinc la custòdia dels meus fills puc treure'ls del país i que visquin en un altre lloc?

El fet de tenir la custòdia, no implica el poder de decisió sobre el lloc en el qual viuran els fills, aquestes qüestions han de ser comunicades a l’altre cònjugue, ja que afectaran al règim de visites que s’ ha establert. En cas de discrepància serà el Jutge qui decidirà sempre en benefici del menor i també tenint en compte que el cònjuge custodi té dret a establir-se lliurement on vulgui.

Es valorarà l’edat del menor, els vincles que pugui tenir al país al que es dirigeix,etc.

Contacti amb Vàlua Advocats